Polityka Prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.bizukoma.com (dalej „Sklep Bizukoma”).
2. Właścicielem Sklepu Bizkoma i jednocześnie administratorem danych jest jest firma Bizukoma – Małgorzata Bizukojć z siedzibą w Dąbrówka, przy ul. Cisowa 10/2, 62-070 Dąbrówka ( REGON 380845823 ; NIP 9551925098 ) (dalej “Usługodawca”).
3. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Bizukoma są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
4. Usługodawca dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Bizukoma.

§ 1
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna.

1. Usługodawca zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji konta w Sklepie Bizukoma (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku składania oferty zamówienia w Sklepie Bizukoma (niezbędność do wykonania umowy sprzedaży  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Biuzkoma, klient podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe (ulicę, nr budynku i mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), numer(y) telefonu.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Bizukoma Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Hasło może być następnie zmieniane przez Klienta.
5. W przypadku składania zamówienia, Klient podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe (ulicę, nr budynku i mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), numer(y) telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje adres e-mail.
8. Podczas korzystania ze strony Sklepu Bizukoma mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Bizukoma (prawnie uzasadniony interes  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).
10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Bizukoma takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody (prawnie uzasadniony interes  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi).
11. Przekazanie danych osobowych do Usługodawcy jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Bizukoma , z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2
Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Usługodawca przy prowadzeniu Sklepu Biuzkoma. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Usługodawcy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
1.1. Podmioty przetwarzające – Usługodawca korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Są to m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Bizukoma, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
1.2. Administratorzy – Usługodawca korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
3.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Usługodawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
3.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Bizukoma dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi pocztowemu,  firmie kurierskiej, lub innym operatorom świadczącym usługi dostarczenia zamówionych towarów.
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Bizukoma do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Bizukoma.
6. W przypadku skierowania żądania Usługodawca udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 3
Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Bizukoma używa plików cookies, które zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Bizukoma, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików cookie pomagają dostosowywać oferowane przez Usługodawcę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Bizukoma, pomagają w opracowywaniu statystyk odwiedzin danych produktów w Sklepie Bizukoma.
2. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików cookies: sesyjne (po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów) oraz trwałe (są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.)
3. Usługodawca wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania Klienta w Sklepie Bizukomai zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Bizukoma, a także do analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk.
4. Usługodawca wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Bizukoma. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Bizukoma będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej Klienta.
7. Usługodawca może gromadzić adresy IP Klientów w celu diagnozowania problemów technicznych z serwerem, udoskonalania systemu Sklepu Bizukoma, tworzeniu analiz statystycznych, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Bizukoma.
8. Sklep Bizukoma zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4
Prawa osób, których dane dotyczą.

1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
1.1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Usługodawcy.
1.2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
1.3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
1.4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Usługodawca może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
2.1 Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Usługodawca przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Bizukoma oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Bizukoma , a także badanie satysfakcji.
2.2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
2.3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Usługodawca nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych  – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO).
3.1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
3.2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
3.2.1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.
3.2.2. Wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę.
3.2.3. Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych.
3.2.4. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
3.2.5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Usługodawca podlega.
3.2.6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
3.3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Usługodawca może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
4.1. Klient ma prawo do żądania od Usługodawcy niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
5. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).
5.1. Klient ma prawo uzyskać od Usługodawcy potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub uzyskać informacje o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Klient może także uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
6.1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Usługodawca nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
6.2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
6.2.1. Gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Usługodawca ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni.
6.2.2. Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania.
6.2.3. Gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.2.4. Gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych. Wówczas ograniczenie następuje jedynie na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Usługodawca, przetwarzając dane osobowe Klienta.
7. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
7.1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Usługodawcy, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Usługodawcę bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Usługodawca prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Usługodawca spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
9. Klient może zgłaszać do Usługodawcy skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od Usługodawcy przekazania kopii standardowych klauzul umownych.
11. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
Zarządzanie bezpieczeństwem.

1. Usługodawca zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Bizukoma stosując certyfikat SSL wystawiony przez urząd certyfikacji Let’s Encrypt będący własnością Internet Security Research Group.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Bizukoma utracił hasło dostępu, Sklep Bizukoma umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sklep Bizukoma nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu  „Nie pamiętasz hasła?” Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość e-mail zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza umożliwiającego ustalenie nowego hasła.
3. Usługodawca nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6
Zmiany Polityki Prywatności

1. Zmiany w Polityce prywatności wymagają informacji Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@bizukoma.com
3. Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2019 r.