Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy Bizukoma znajdujący się pod adresem www.bizukoma.com, należący do Bizukoma – Małgorzata Bizukojć z siedzibą w Dąbrówka, przy ul. Cisowa 10/2, 62-070 Dąbrówka ( REGON 380845823 ; NIP 9551925098 ) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług.

§ 1
Definicje

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Bizukoma – Małgorzata Bizukojć z siedzibą w Dąbrówka, przy ul. Cisowa 10/2, 62-070 Dąbrówka ( REGON 380845823 ; NIP 9551925098 )
SKLEP Bizukoma – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bizukoma.com;
KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Bizukoma;
KONSUMENT – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Bizukoma, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Bizukoma;
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
PRODUKT – dostępna w Sklepie Bizukoma rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Bizukoma;
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Bizukoma;
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Bizukoma, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące ofertą zmierzającą do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Bizukoma, umożliwiający utworzenie Konta;
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywane w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Sklepie Bizukoma ;
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Bizukoma;
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Bizukoma , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu Bizukoma (z wyjątkiem logotypów i zdjęć tam prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sklep dostępny jest w Internecie pod adresem www.bizukoma.com
3. Dane kontaktowe: e-mail kontakt@bizukoma.com
4. Rachunek bankowy: mBank 12114020040000310277859605.
5. Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży. Dodatkowo w Sklepie Bizukoma dostępne są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: Konto, Newsletter.
6. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

§ 3
Rejestracja i składanie zamówienia

1. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.
2. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest do przesłania za pośrednictwem systemu Sklepu Bizukoma wypełnionego formularza rejestracji. Założenie Konta (w tym utworzenie Hasła) jest czynnością konieczną do złożenia oferty zamówienia w Sklepie Bizukoma.
3. W trakcie wypełniania formularza rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności, akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu.
4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych tam danych.
5. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Bizukoma. W tym celu Klient, kompletuje zamówienie dodając Produkty do Formularza zamówienia – polecenie “Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia Klient wybiera sposób dostawy oraz formę płatności, a następnie składa zamówienie przez wysłanie Formularza Zamówienia do Sprzedawcy – polecenie „Potwierdzam zamówienie”. Przed złożeniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem do której Klient ma dostęp w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony internetowej Sklepu Bizukoma, skąd może także sporządzić jego wydruk.

§ 4
Modyfikacja i anulowanie zamówienia

1. W celu wprowadzenia modyfikacji w wysłanym zamówieniu lub anulowania zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu telefonu lub adresu e-mail użytego do złożenia zamówienia lub podanego w danych rejestracyjnych.
2. Modyfikacje i anulowanie zamówienia możliwe są do chwili wysłania zamówienia, co potwierdzane jest wiadomości e-mail wysyłana przez Sklep Bizukoma do Klienta.

§ 5
Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminie zgodnym z opisem zawartym przy produkcie, przy czym w sytuacji zamówienia więcej niż jednego produktu, jako termin wiążący przyjmuje się występujący w grupie zamówionych produktów okres najdłuższy. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wynikającej z treści złożonego zamówienia (po uprzednim, o ile to możliwe, powiadomieniu Klienta) w wypadku:
– gdy podane przez Klienta dane są niepełne lub błędne,
– wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że w przypadku danego zamówienia ma miejsce zachowanie niezgodne z  powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycie uprawnień z tego prawa wynikających, a w szczególności użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Bizukoma ,
– stwierdzenia błędu polegającego na niedostępności towaru (po wcześniejszym ustaleniu z Klientem sposobu rozwiązania w zaistniałej sytuacji).
3.1. W przypadku odrzucenia złożonej oferty, Sklep Bizukoma niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, która została już uiszczona.

§ 6
Płatność

1. Informacja na temat płatności za zamówienie przedstawiana jest na stronie Sklepu Bizukoma oraz w potwierdzeniu otrzymania zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta.
2. Wszystkie ceny i koszty podawane w Sklepie Bizukoma wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
3. Klient oprócz zapłaty ceny za zakupione towary ponosi także koszt wydania/odebrania (dalej „dostawy”) zamówionych towarów.
4. Koszty dostawy towaru podane są oddzielnie i zależą od jego sposobu, rodzaju towaru, jego sumarycznej wagi i  gabarytów. Informacja o kosztach dostawy podawana jest każdorazowo podczas wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru i sposobu płatności.
4.1 Koszty dostawy towaru podane w Sklepie Bizukoma dotyczą dostawy na terenie RP. Koszty dostawy zagranicznej ustalane są indywidualnie.
5. Płatności na rzecz Sklepu dokonywane są: a) z góry za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie Bizukoma lub poprzez przelew bankowy.
6. Cena za zakupione towary oraz wysokości kosztów dostawy jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia.

§ 7
Dostawa

1. Przesyłki dostarczane są wedle wyboru Klienta, przez Sprzedawcę, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub firm kurierskich współpracujących ze Sprzedawcą (dalej “Kurier”).
2. Wszelkie szczegółowe regulacje związane ze sposobem doręczenia przesyłek opisane są w regulaminach Kuriera.
3. Podczas odbioru zamówienia Klient powinien sprawdzić w obecności Kuriera stan przesyłki.
3.1 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru wynikających z działania Kuriera, dających się stwierdzić ze względu na widoczne uszkodzenie opakowania, Klient powinien natychmiast zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki (opakowania i zawartości) w obecności kuriera.
3.2 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru wynikających z działania Kuriera, nie dających się stwierdzić ze względu na widoczne uszkodzenie opakowania, Klient powinien w terminie do 7 dni od daty odebrania przesyłki, zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki (opakowania i zawartości) w obecności kuriera.
4. Wszelkie działania roszczeniowe wobec Kuriera powinny odbywać się po wcześniejszym porozumieniu Sprzedawcy z Klientem, mającym na celu prawidłowe ustalenie prawa do nich.
5. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionego produktu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia praw wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży i przepisów Kodeksu Cywilnego w szczególności wezwania do realizacji Umowy Sprzedaży, bądź postępowania zmierzającego do odstąpienia od niej.

§ 8
Odstąpienie od umowy i zwrot

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Nie dotyczy to zakupu biletów na imprezy organizowane przez Bizukoma Małgorzata Bizukojć.
2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów dostawy i opcjonalnych kosztów personalizacji dostępnych w Sklepie Bizukoma. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Konsument chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób.
3. Konsument zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić otrzymane wcześniej produkty Sprzedawcy. Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktów lub dostarczenia dowodu ich odesłania. W związku z powyższym Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w p. 2.
4. Konsument powinien zwrócić produkty Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Wszelkie formalności i bezpośrednie koszty związane z dostawą zwracanych Sprzedawcy produktów leżą po stronie Konsumenta.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
7. Konsument powinien odpowiednio zabezpieczyć zwracane produkty przygotowując przesyłkę do wysłania w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia ich uszkodzeń podczas transportu.
8. Kwestie ewentualnych uszkodzeń zwracanych produktów podczas transportu z winy operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, rozwiązywane będą wg. powszechnie obowiązujących w tej materii zasad i przepisów.

§ 9
Reklamacja

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych, a w związku z tym odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru powstałe bądź ujawnione w okresie 2 lata od jego wydania Klientowi, w szczególności za wady fabryczne towaru, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu oraz niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. Przepisy dotyczące rękojmi reguluje Kodeks Cywilny.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać: dane adresowe i kontaktowe Klienta, nazwę reklamowanego towaru, opis stwierdzonej niezgodności towaru z umową, żądanie Klienta.  Reklamację z tytułu rękojmi należy składać za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu Bizukoma , poprzez e-mail kontakt@bizukoma.com, lub pisemnie na adres Sprzedawcy (lub magazynu Sklepu Bizukoma).
3. Klient powinien zwrócić reklamowany towar na adres Sprzedawcy lub adres magazynu Sklepu Bizukoma niezwłocznie. (Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem). Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć zwracany towar przygotowując przesyłkę do wysłania w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia jego uszkodzeń podczas transportu.
4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia zwracanych produktów pokrywa Sprzedawca.
5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem. 
6. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca ustali z Klientem sposób i tok dalszego postępowania. (Zostanie osunięta wada produktu, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, wymieniony na inny, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość zapłaty i wszelkich kosztów przez niego poniesionych w związku z zakupem produktu wadliwego, itp).
7. Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
8. Towary oferowane w Sklepie Bizukoma mogą być objęte Gwarancjami Producenta. Sprzedawca informuje o tym w opisie towaru. Klient ma prawo korzystać z Gwarancji Producenta wg. zasad przez niego określonych.

§ 10
Przetwarzanie danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Bizukoma pod adresem: https://bizukoma.com/pp/

§ 11
Postanowienia Końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Bizukoma zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany oferty Sklepu Bizukoma.
3. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu Bizukoma. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkować będzie rozwiązaniem wcześniej zawartych umów (za wyjątkiem umów sprzedaży).
6. Regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2019 r.